Privacyverklaring

Diaantjes Creaties, gevestigd aan de Dommelborch 32 te Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diaantjes Creaties verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Diaantjes Creaties verwerkt.

- voor- en achternaam
- adres gegevens
- telefoonnummer
- emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Diaantjes Creaties verwerkt

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Diaantjes Creaties kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Diaantjes Creaties raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Diaantjes Creaties zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Diaantjes Creaties via diaantjescreaties@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Diaantjes Creaties persoonsgegevens verwerkt 

Diaantjes Creaties verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- goederen bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Diaantjes Creaties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienelijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen. Diaantjes Creaties gebruikt Google Chrome als webbrowser en de webshop is gemaakt via easywebshop.be! 

Hoe lang Diaantjes Creaties gegevens bewaard

Diaantjes Creaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Diaantjes Creaties hanteert de volgende bewaartermijn voor uw persoonsgegevens:

'zolang u uw account wenst te gebruiken voor een volgende bestelling, zal Diaantjes Creaties al uw bovengenoemde persoonsgegevens bewaren. U kunt ten allen tijden aan Diaantjes Creaties laten weten uw account te willen laten vervallen. Uw gegevens zullen dan verwijderd worden van de webshop. Facturen met daarop uw naam en adresgegevens zullen na 5 jaar vernietigd worden'

Delen van persoonsgegevens met derden

Diaantjes Creaties verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Diaantjes Creaties gebruikt

Diaantjes Creaties gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diaantjes Creaties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar diaantjescreaties@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Diaantjes Creaties zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Diaantjes Creaties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diaantjes Creaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Diaantjes Creaties via het contactformulier of via diaantjescreaties@gmail.com